CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Les presents condicions generals de venda regulen totes les relacions contractuals d’adquisició de serveis entre la societat GESEX ATENCIO DOMICILIÀRIA SL (d’ara endavant, “GESEX”) i els seus clients internautes (“El client”), per a l’adquisició de la targeta “Medicina Lliure” que comercialitza “GESEX”.
Tal targeta permet l’accés a un quadre mèdic baremat que ofereix serveis a preus inferiors en tota Catalunya.
Abans d’efectuar qualsevol transacció, el client reconeix conèixer i declara acceptar aquestes condicions des del moment en què marmitó en el botó Accepto.

1.- Condicions particulars de venda.
El client reconeix conèixer, en el moment de la realització de la comanda, les condicions particulars de venda indicades en la pantalla, els serveis oferts i contractats, les condicions en què s’adquireixen, incloent l’abast dels serveis i prestacions, i el seu cost, etc. i declara expressament acceptar-les sense reserva alguna. La realització de la comanda i la seva confirmació per part del client materialitzen l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda, solament aplicables a la comanda.
La targeta “Medicina Lliure” és personal i intransferible, nominativa del titular el nom del qual apareixerà escrit en aquesta.

2.- Exempció de responsabilitat.
Els serveis oferts per GESEX consisteixen únicament a permetre al titular de la targeta la possibilitat d’acudir al quadre mèdic que se li indica en les condicions fixades en el contracte.
GESEX no assumeix cap responsabilitat per qualsevol perjudici, dany o negligència que pugui derivar-se de serveis prestats al titular de la targeta pels metges o facultatius que efectivament prestin el servei, sent el metge o facultatiu l’únic responsable de l’acte mèdic realitzat.

3.- Comanda.
El client efectua la comanda punxant en la pestanya “afegir a la cistella”. La comanda s’afegeix a un total que recull tots els articles confirmats pel client en punxar en el botó “accepto les condicions generals de venda i realitzo el pagament” en la barra del menú.
El client haurà d’emplenar un imprès amb les seves dades personals els quals constaran en la targeta que se li faciliti.
Els sistemes de registre automàtic de GESEX serveixen de justificant de la naturalesa, del contingut i de la data de la comanda. GESEX podrà sol·licitar al client la signatura i remissió a l’entitat el document de comanda així com les presents condicions signades. La comanda inclourà la definició de les targetes adquirides, el seu preu, i altres dades rellevants.
GESEX podrà utilitzar al web, altres aplicacions i factura la denominació “MEDICINA LLIURE”, marca registrada de GESEX. En particular, la web de l’entitat té la denominació www.medicinalliure.com.

4.- Confirmació de la comanda.
GESEX confirmarà l’acceptació de la seva comanda al client a través del mitjà que aquest triï: correu electrònic, fax o correu postal. La venda no es considerarà realitzada fins a la confirmació de la comanda per GESEX.
GESEX es reserva la possibilitat de no confirmar una comanda sense necessitat de justificar el motiu. Poden ser causes de qualsevol tipus, com la no acceptació la falta de mitjans materials o humans per a la seva execució, o problemes en la seva formalització o de lloc en el qual se sol·licita la prestació del servei.
Per a la realització de comandes successives el client haurà d’estar al corrent de pagament.

5.- Lloc d’entrega.
El client triarà el lloc i la data de lliurament del servei, al que serà remesa la targeta així com la relació del quadre mèdic, sempre dins del territori de Catalunya.

6.- Inici de prestació del servei
L’inici de prestació dels serveis s’efectuarà en un termini màxim de 15 dies laborables des de la seva contractació. Si no és possible començar en tal termini, es farà saber al client i es confirmarem la data en què estarà disponible.
En iniciar-se la prestació del servei, el client es compromet a signar el contracte que se li remetrà al costat de la targeta. Mitjançant la signatura del contracte, el client reconeix que se li ha facilitat el producte requerit i contractat. El client pot sol·licitar que se li enviï amb anterioritat l’esborrany de contracte per correu electrònic per a la seva revisió.

7.- Preu.
Tots els preus s’indiquen en euros i inclouen IVA. El preu facturat al client és el preu indicat en la confirmació del servei enviada per GESEX. El pagament dels serveis es realitza per targeta de crèdit en un entorn segur del servidor del nostre proveïdor. El càrrec en la targeta de crèdit del client s’efectuarà en euros 2 dies després de l’acceptació de la comanda per part de GESEX.

8.- Condicions de pagament.
Els serveis seran prestats després del pagament d’una quantitat fixa de reserva mitjançant targeta de crèdit (Master Card, Visa Card, American Express, JCB). El contracte a signar el dia d’inici de prestació dels serveis indicarà la forma de pagament.

9.- Protecció de dades.
GESEX preservarà la confidencialitat de les seves Dades Personals (incloent nom; adreça; número de telèfon; data de naixement; adreça d’e-mail; nombre de targeta de crèdit; sexe; preferència d’idioma; i preferències de categoria de mercaderia). Les Dades Personals seran tractades per a les següents finalitats:

– Realitzar l’operació pretesa per vostè.
– Programa de fidelització de clients, si escau;
– Enviar comunicacions comercials, sempre que hagi donat el seu consentiment
– Realitzar anàlisi de vendes, les seves necessitats i preferències
– Desenvolupar, millorar, comercialitzar i subministrar productes i serveis per atendre les seves necessitats, estudis de clients i grups d’interès.
– Informar de promocions i concursos,
– Donar resposta a sol·licituds o queixes.

Es garanteix el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que es podrà exercir dirigint-se per escrit a GESEX ATENCIO DOMICILIARIA, S.L. per correu ordinari al carrer Enric Granados, 90-92, 08008 de Barcelona o bè per correu electrònic a info@medicinalliure.com. Tals dades seran conservades mentre resulti necessari per a les Finalitats, i únicament es compartiran amb franquiciats, filials i subcontractistes de GESEX i amb altres entitats del grup.

La pàgina web empra “cookies” per ajudar-nos a millorar l’experiència de l’usuari. Sempre que el seu navegador ho permeti, podrà rebutjar les cookies si bé amb això tant la seva utilització del nostre Lloc web com la seva capacitat per accedir a determinades funcions del lloc i realitzar operacions podran veure’s afectades. Les dades personals recaptades durant la seva connexió al lloc comercial solament s’utilitzaran per tractar la seva sol·licitud i producte encarregat. GESEX no vendrà, arrendarà o divulgarà les seves dades personals a cap persona (ni a tercers).

10.- Informació sol·licitada.
En realitzar comandes a través del web www.medicinalliure.com, consent que la societat GESEX utilitzi dades nominatives sobre vostè, comunicats per vostè o recaptats a través del funcionament de la web i/o aplicació. Aquestes dades (noms, adreça d’e-mail, adreça postal, nombre de targeta de crèdit amb la seva data de caducitat, etc…) són necessaris per al tractament de les seves comandes.

11.- Seguretat de les dades personals
L’enviament de documentació (contenen la informació sobre el seu compte) es realitza a través d’un servidor segur. El programa de seguretat codifica tota la informació que escriu abans que se’ns enviï. Així mateix, les transmissions de missatges es protegeixen contra l’accés no autoritzat per part de tercers.

12.- Dret a renunciar a les comandes i termini per fer-ho.
Té vostè dret a desistir del present contracte en el termini de 14 dies. El desistiment s’executarà per mitjà de comunicació escrita a GESEX.

13.- Conseqüències del desistiment.
En cas de desistiment per la seva banda, s’interromprà de forma immediata la possibilitat per la seva banda d’acudir en les condicions establertes als metges que apareixen en el quadre mèdic. En cas de cancel·lació per la seva banda del contracte, GESEX podrà emetre factura pel cost que ha suposat a GESEX els serveis prestats fins avui de desistiment.

14.- Reserva de drets.
GESEX es reserva el dret a:
Modificar o cancel·lar, temporal o permanentment, el servei prestat a través de la plataforma i pàgina web, parcial o total, amb o sense preavís. GESEX no serà responsable enfront de vostè o enfront d’altres tercers per tal modificació o cancel·lació; i/o
Si, malgrat modificar-se els Termes i Condicions i/o les Condicions de Lliurament, vostè continua utilitzant el servei prestat a través de la plataforma i pàgina web de GESEX després d’aquesta modificació, es considerarà que ha donat la seva conformitat a aquest canvi. Vostè serà el responsable de verificar les Condicions regularment amb la finalitat de determinar si s’ha produït algun canvi. Si no està d’acord amb alguna modificació dels Termes i Condicions, haurà de deixar d’utilitzar amb caràcter immediat el servei de GESEX.
En cas que GESEX modifiqui aquestes Condicions, la seva comanda quedarà subjecte a les Condicions vigents en la data i hora en què Un. va realitzar la seva comanda. Podrà sol·licitar còpia de la versió vigent de les Condicionis via e-mail a l’adreça indicada en aquest contracte.

15.- Nul·litat d’alguna clàusula.
En cas que alguna part dels Termes i Condicions sigui declarada il·legal o inaplicable, la disposició afectada es considerarà eliminada, romanent plenament vigents les restants disposicions dels esmentats Termes i Condicions.

16.- Llei aplicable.
El contracte de compravenda celebrat entre vostè i la nostra companyia es regirà per la legislació espanyola. Qualsevol conflicte relatiu als Termes i Condicions haurà de resoldre’s en els tribunals del lloc on es trobi el seu domicili.

17.- Propietat intel·lectual.
GESEX és propietari de la web i aplicació d’Internet creat per GESEX, titular de tots els drets de propietat intel·lectual del mateix, el client no podrà copiar o descarregar la totalitat o part del seu contingut, sense autorització prèvia, escrita i expressa de GESEX.

18.- Adreça de contacte
L’adreça postal de contacte amb GESEX, a més de la pàgina web, és la següent,:
GESEX ATENCIO DOMICILIARIA SL
“Medicina Lliure”
C/ Provença, 111 08029 BARCELONA
TEL. 93 2314466
FAX 934342831
E-mail: info@medicinalliure.com